E-learning w firmie – Czy to się opłaca?

Rozwój metod i technik kształcenia na odległość zawdzięczamy przede wszystkim postępowi technologicznemu, tendencjom światowym oraz wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwujemy swoisty boom w ofercie szkoleń e-learningowych. Dostęp on-line do materiałów, trenerzy w „zasięgu myszki komputerowej”, nauka w dogodnym miejscu i czasie, oszczędności związane z przejazdami na szkolenia, redukcja przestojów w pracy związanych z udziałem w szkoleniu – to najczęściej akcentowane korzyści szkoleń e-learningowych. Z drugiej strony, wdrożenie rozwiązań e-learningowych wiąże się ze zmianami, między innymi technologicznymi, organizacyjnymi i społecznymi. Na czym polegają te zmiany? Czy przekładają się one na rachunek zysków i strat tych przedsięwzięć? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w sytuacji gdy zadowala nas wysoki poziom uogólnienia jest niezwykle proste. Gdy szukamy bardziej szczegółowych odpowiedzi jest to dość złożone. Należy pamiętać, że projekty wdrożeniowe rozwiązań e-learningowych nie kończą się na samym uruchomieniu infrastruktury zdalnego nauczania. Często jest to początek prawdziwego wdrożenia. Dopiero po uruchomieniu pierwszych szkoleń e-learningowych możemy dostrzec różnicę między tradycją a nowoczesnością. Projekty wdrożeniowe charakteryzują się zazwyczaj tym, że najpierw widzimy nową technologię, którą należy kupić i nauczyć się z niej korzystać. Konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu organizacji (sposób zorganizowania pracy, komunikacji, przebieg procesów, itp.) zauważamy później. A powinno być odwrotnie. Decydując się na wdrożenie rozwiązań e-learningowych w organizacji powinniśmy najpierw zadbać o stronę biznesową przedsięwzięcia, potem za techniczną. Dlaczego taka kolejność? Przyjrzyjmy się uogólnionemu zestawieniu zysków i strat:

1. Przychody ze sprzedaży szkoleń – wejście na nowe rynki, dotarcie do nowych grup uczestników szkoleń, uatrakcyjnienie tradycyjnych szkoleń, oszczędności związane z trenerami (ich dostępność, koszty przejazdów, itp.) oraz z obsługą szkoleń (sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe).

Koszty wytworzenia sprzedanych szkoleń i obsługa procesu sprzedaży – szkolenia e-learningowe wymagają znacznych nakładów początkowych (infrastruktura zdalnego nauczania, e-learningowe materiały szkoleniowe, wyszkolenie e-trenerów), koszty związane z aktualizacją materiałów szkoleniowych, jednak raz zakupione materiały mogą być użyte wielokrotnie. Koszty związane z działalnością marketingową pozostają na poziomie zbliżonym do sprzedaży szkoleń tradycyjnych, zmieniają się za to kanały dystrybucji oferty szkoleniowej.

Koszty ogólne zarządu – wdrożenie rozwiązań e-learningowych wymaga zmian w funkcjonowaniu organizacji, często utworzenia nowych stanowisk pracy, ale może ono usprawnić obieg informacji w organizacji lub przyspieszyć realizację określonych procesów (szkolenia e-learningowe mogą służyć pracownikom jako zbiory procedur, poradniki).

2. Pozostałe przychody operacyjne – zakup majątkowych praw autorskich do materiałów szkoleniowych to podwyższenie wartości aktywów organizacji, ujednolicenie formy przekazu treści szkoleniowych, podwyższenie wartości kapitału ludzkiego (doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych, trening zarządzania czasem i samodzielności), nawiązanie kontaktów biznesowych, możliwość pozyskania e-trenerów praktycznie z każdego zakątka świata, automatyzacja procesu szkoleniowego.

Pozostałe koszty operacyjne – koszty administracji i pielęgnacji infrastruktury zdalnego nauczania (opłaty licencyjne), odpisy aktualizujące wartość aktywów, koszty związane z obsługą rozproszonych geograficznie e-trenerów i uczestników szkoleń, koszty wynikające z rozluźnienia więzi społecznych.

3. Przychody finansowe – raczej nie występują. Koszty finansowe – związane z odpłatnymi źródłami finansowania przedsięwzięć e-learnignowych.

4. Zyski nadzwyczajne – trudne do przewidzenia, podobnie jak przypadku szkoleń tradycyjnych.

Straty nadzwyczajne – mogą wynikać z nieuprawnionego wykorzystania zasobów, narażenia organizacji na straty związane ze sprzedażą materiałów szkoleniowych z naruszeniem praw autorskich, podszywania się pod uczestników szkoleń. Mogą być także związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej lub awarią sieci informatycznej. Niektóre pozycje w powyższym zestawieniu są możliwe do zaobserwowania, ale dość trudne w wycenie. Warto jednak mieć świadomość ich istnienia, szczególnie na początku przygody z e-learningiem. Jaki zatem osiągamy wynik? Tuż po wdrożeniu i uruchomieniu szkoleń możemy odnotować stratę na sprzedaży, dominują zmiany techniczno- organizacyjne. Wraz z rozwojem zainteresowania ofertą szkoleniową przychody zaczynają przewyższać koszty, dominują zmiany organizacyjno-społeczne. Rozwijając działalność musimy być świadomi sytuacji nadzwyczajnych, dominują zmiany społeczno-techniczne. E-learning to nie tylko technologia, ale i zmiana naszych zachowań!

Tekst został opublikowany w raporcie E-learing Trends czerwiec 2011.

Dr Dorota Dżega, Dyrektor Centrum E-learningu ZPSB