Regulamin Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL

Platforma szkoleniowa PRACTICO.PL Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

dalej:

Platforma szkoleniowa PRACTICO.PL

prowadzona jest przez: Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie (71-210), ul. Żołnierska 53, tel.: (91) 814-94-50, fax: (91) 814-94-40, wpisaną pod nr 15 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych, NIP: 852-00-19-079, REGON: 811975923, (zwaną dalej Uczelnią).

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, działającej pod adresem: www.practico.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  na platformie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL, w tym przeglądania asortymentu z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
 3. a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 4. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL
 7. ZPSB nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie platformy wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 9. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

Rejestracja

1.W celu rejestracji na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin platformy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 1. Rejestracja na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL, jak również korzystanie z platformy są nieodpłatne.
 2. Po zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia konta Klienta z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta practico@zpsb.pl wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL.

 

Zasady korzystania z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL

 1. Logowanie do Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL, w tym składać zamówienia na produkty dostępne na platformie.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL mogą być zgłaszane ZPSB za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta practico@zpsb.pl Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL:
 3. a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. b) nie zawierają kosztów dostawy – dostawa odbywa się on-line.

 

 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. a) zalogować się do Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL;
 4. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 5. c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Certyfikatu ukończenia kursu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 6. d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 7. e) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez ZPSB zamówienia złożonego przez Klienta.
 10. ZPSB zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do zamawianych produktów.
 11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, ZPSB nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 Czas realizacji zamówień

 1. W przypadku kursów e-learningowych z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL, dostawa odbywa się natychmiast po dokonaniu płatności.
 2. W przypadku kursów e-learningowych oznaczonych hasłem KNOWELDGE AT WORK, czas realizacji zamówienia  (przekierowania na platformę K@W trwa maksymalnie 3 dni robocze.

 

Zasady korzystania z E-kursów jako produktów na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL

 1. Po otrzymaniu przez Platformę szkoleniową PRACTICO.PL opłaty, Klientowi zostanie wysłany, na podany przy rejestracji adres e-mail, e-mail z informacją i linkiem aktywacyjnym do e-kursu.
 2. Zakupiony e-kurs jest dostępny przez 90 dni od daty zakupu.
 3. Wszystkie E-kursy oferowane na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 4. Klient ma prawo korzystać z E-kursów wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
 6. a) rozpowszechniania E-kursów w całości lub we fragmentach;
 7. b) utrwalania lub zwielokrotniania E-kursów w celu ich rozpowszechniania;
 8. c) komercyjnego wykorzystywania E-kursów w jakikolwiek sposób.
 9. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z E-kursów w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

 

 

 Warunki reklamacji

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez ZPSB jest zgłoszenie przez Klienta zarzutów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta practico@zpsb.pl
 2. ZPSB w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – ZPSB naprawi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez ZPSB są objęte gwarancją, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient nie może odstąpić od umowy kupna produktu zakupionego na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL bez podania przyczyny na mocy art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, a mianowicie:
 2. a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, E-booków w postaci plików, Gier Cyfrowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta;
 3. b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie.

 

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL oraz w procesie korzystania z Platformy szkoleniowej PRACTICO.PL, w tym  dokonywania zakupów na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie  przez Platformę szkoleniową PRACTICO.PL usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na Platformie szkoleniowej PRACTICO.PL.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą E-Commerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, REGON 142562541, o kapitale zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma szkoleniowa PRACTICO.PL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy  każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ZPSB. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez Sąd.